NAZWA GMINY:

 GMINA DĄBROWA

 RODZAJ:

 Gmina wiejska

 POWIAT:

 mogileński

 WOJEWÓDZTWO:

 kujawsko-pomorskie

 ADRES:

 ul. Kasztanowa 16

 KOD:

 88-306

 MIEJSCOWOŚĆ:

 Dąbrowa

 KONTAKT:

 tel(+52)  315 32 15

 tel(+52) 315 32 16

 fax(+52) 315 32 01

 EMAIL I WWW

 

www.epuap.gov.pl

 EMAIL : ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl

www: www.ug-dabrowa.pl

  /0409012/skrytka

 OBSZAR:

 110 km2

 LICZBA                        LUDNOŚCI:

 4626  (stan na 18.01.2019r.)

 NIP:

557-16-48-518

 REGON:

092350820

 BANK:

Bank Spółdzielczy Pruszcz o.  Dąbrowa

Nr  03 8170 1021 0000 1762 2000 0010

 WÓJT

  Marcin Barczykowski

 PRZEWODNICZĄCA

 RADY GMINY

 WICEPRZEWODNICZĄCY

 RADY GMINY

  Marta Błaszczak

 

  Marek Cyrok

 

 SEKRETARZ

  Andrzej Konieczka

 SKARBNIK

  Małgorzata Bereźnicka

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO", informujemy  klientów Urzędu Gminy w Dąbrowie:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Dąbrowie  danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16 mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 52 315 32 15, email: iod@ug-dabrowa.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Dąbrowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.