Informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na realizację przedsięwzięcia pn.: usuwanie folii rolniczych i Innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Dąbrowa w 2020 r.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big-Bag, z obszaru gminy Dąbrowa, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.         Zamawiający:  Gmina Dąbrowa,  ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa

2.         Termin realizacji zamówienia:

a)         data rozpoczęcia: od dnia 1 września 2020 r.

b)         data zakończenia: do dnia 15 listopada 2020 r.

3.         Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z opadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Dąbrowa, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1)             ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag;

2)             załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;

3)             transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

4)             rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników:

-           folia rolnicza czarna 27,600 Mg

-           folia rolnicza biała 22,090 Mg

-           siatka do owijania balotów 18,412 Mg

-           sznurek do owijania balotów 2,874 Mg

-           opakowania po nawozach 7,876 Mg

-           opakowania typu big bag 16,990 Mg

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest:

1)             Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

a)              imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady;

b)             adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

c)              datę odbioru;

d)             wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

-               Folie rolnicze białe,

-               Folie rolnicze czarne,

-               Siatki do owijania balotów,

-               Sznurki do owijania balotów,

-               Opakowania po nawozach,

-               Opakowania typu Big-Bag.

e)              Podpis właściciela/użytkownika;

f)              Podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę

g)             Pieczęć firmową wykonawcy.

2)             Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

3)             Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:

a)              oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.

4)             Do wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5)             Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.

6)             Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego. W przypadku, jeżeli koszt wykonania zadania (w rozbiciu na poszczególne frakcje odpadów) przekracza kwotę 500 zł/1 Mg, należy wyodrębnić koszt leżący po Stronie Zamawiającego (nie większy niżeli 500 zł brutto za 1 Mg odpadów) – wartość zobowiązań leżących po stronie Zamawiającego oraz po Stronie Wytwórcy odpadów (rolnika).

Faktura wystawiona na Zamawiającego, w poszczególnych frakcjach odpadów nie może przekraczać równowartości kwoty 500 zł brutto za 1 Mg odpadów. Pozostałe koszty (powyżej tej kwoty) zostają pokryte przez wytwórcę odpadów (rolnika), na którego należy wystawić fakturę (lub inny równoważny dokument). Koszt usunięcia odpadów powyżej tej kwoty zostaje pokryty przez wytwórcę odpadu.

Dla potrzeb niniejszego zapytania, koszt jednostkowy należy podać w wielkości całkowitej, tj. ogólny koszt usunięcia poszczególnych partii odpadów (łączny koszt po stronie Zamawiającego i wytwórcy odpadów).

4.         Sposób przygotowywania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymienionymi załącznikami, pełnomocnictwem (jeśli dotyczy), oświadczeniem stanowiącym  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.         Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

6.         Miejsce i termin składania ofert:

1)             Oferta powinna być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej

e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl, lub fax. 52-315-32-01

2)             Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2020 r, do godz. 12:00

3)             Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)             Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

W przypadku pytań: kontakt pod nr tel. (52) 315 32 15/16 Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.