Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dnia 19 listopada 2012 r. został wyłożony na okres 21 dni do publicznego wglądu projekt „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Dąbrowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Projekt znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, pokój 13, oraz został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-dabrowa.pl.