Stanowiska - załatwianie spraw w Urzędzie

 

Wójt Gminy – Marcin Barczykowski

pokój nr 7a, 1 piętro

tel. wew.:  52 315 32 16

kom.: 607 654 848

e-mail: wojt@ug-dabrowa.pl

Sprawy załatwiane:

 • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym
 • Wykonywanie budżetu gminy
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych
 • Przyjmowanie skarg i wniosków

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz

Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem

 

Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczka

pokój nr 7b, 1 piętro

e-mail: sekretarz@ug-dabrowa.pl

tel.:  52 315 32 16 wew. 21

kom.: 661 237 336

 

Sprawy załatwiane:

 • Nadzorowanie organizacji pracy Urzędu
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. wyborów- urzędnika wyborczego
 • Sporządzanie testamentów
 • Sporządzanie zeznań świadków ds. emerytalnych
 • Współdziałanie z kancelarią prawniczą w zakresie  aktów prawnych podejmowanych  przez Radę Gminy
 • Nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udzielanie informacji publicznej
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji dot. pracy Urzędu
 • Prowadzenie Kontroli Zarządczej w Urzędzie
 • Informatyzacja Urzędu

 

Skarbnik Gminy – Małgorzata Bereźnicka - kierownik referatu finansowego

pokój nr 9, 1 piętro

e-mail: skarbnik@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  17

kom.: 535 123 629

 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie polityki finansowej gminy
 • Pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu
 • Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej gminy
 • Przygotowanie projektu budżetu
 • Sprawozdania finansowe
 • Dotacje dla szkół niepublicznych

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik –  Iwona Nawrocka

pokój nr 2, parter

e-mail: ewidencja@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  13

kom.: 535 123 308 

 • Przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • wyborze nazwiska jakie będzie nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
   z małżeństwa,
  • wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
  • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 • Prowadzenie ksiąg i aktów zbiorczych urodzeń małżeństw i zgonów, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisów, wypisywanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności w tym spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem oraz rejestrem PESEL.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
 • Prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej (rejestracja, zmiana i wyrejestrowanie.
 • Prowadzenie rejestru wyborców.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Inspektor ds. inwestycji  – Józef Domański

pokój nr 11, I piętro

e-mail: domanski@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.:  18

661 452 718 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie inwestycji i remontów realizowanych przez urząd  w tym:

- przygotowanie i kompletowanie dokumentacji planowanych inwestycji

- odbiór oraz rozliczanie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

 • Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
 • Kierowanie, organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie z efektów pracy grupy konserwatorów Urzędu
 • Nadzorowanie pracowników interwencyjnych

 

REFERAT  ORGANIZACYJNO - KOMUNALNY

 

Sekretariat Katarzyna Bergmann – Podinspektor

pokój nr 7 (sekretariat), 1 piętro

e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 15/ 16 wew.: 11

kom.: 530 703 383 

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Dąbrowa
 • Prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Prowadzenie dziennika kontroli
 • Pełnienie zastępstwa na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zabezpieczenie Urzędu w materiały biurowe

 

Biuro Rady Gminy, Bogna Wojtal – Inspektor

pokój nr 14, I piętro

e-mail: rada@ug-dabrowa.pl tel. 52 315 32 16 wew.:  14

kom.: 535 123 318

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa administracyjna rady gminy i komisji rady gminy
 • Prowadzenie Rejestru Uchwał Rady Gminy
 • Przekazywanie uchwał do Dziennika Urzędowego Woj. Kuj. Pom. oraz do organów nadzoru
 • Współdziałanie i udzielanie pomocy administracyjnej sołtysom i radom sołeckim
 • Obsługa Młodzieżowej Rady Gminy
 • Prowadzenie Rejestru skarg i wniosków wniesionych do przewodniczącego Rady Gminy

 

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarki gruntami – Marta Popielarz

pokój nr 4; parter

e-mail: rolnictwo@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.:  19

kom.: 661 420 496 

Sprawy załatwiane:

 • Bieżące gospodarowanie gruntami komunalnym Gminy Dąbrowa, poprzez w szczególności:
  • prowadzenie rejestru umów dot. dzierżawy, użyczenia, najmu
  • organizowanie przetargów na dzierżawę i zbycie mienia oraz prowadzenie dalszych procedur związanych ze zbyciem mienia
  • sporządzanie informacji o aktualnym stanie mienia           
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości
 • Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości
 • Sporządzanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckiej
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni gminnej i zadrzewień
 • Komunalizacja Nieruchomości Skarbu Państwa
 • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
 • Współpraca z sołtysami w zakresie rolnictwa
 • Przewodniczenie komisji ds. szacowania strat w razie wystąpienia klęsk żywiołowych
 • Rejestr i rozliczanie podatku VAT

Inspektor ds. komunalnych – Dariusz Świder

pokój nr 11, I piętro

e-mail: dswider@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 18

kom.: 603 206 517 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia komunalnego będącego w administrowaniu Urzędu Gminy, w tym:
  • bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego,
  • zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz utrzymaniem sieci wodociągowej,
  • utrzymanie sieci kanalizacyjnej
  • bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz rejestru dróg
  • zarządzenie mieszkaniami komunalnymi
 • Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań komunalnych
 • Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz azbestu
 • Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji autobusowej na terenie Gminy
 • Realizacja przepisów o ochronie środowiska
 • Uzgodnienia projektów przyłączy wod.-kan.
 • Decyzje na zjazdy dróg gminnych

 

Inspektor ds. oświaty i środków pozabudżetowych – Elżbieta Janicka

pokój nr 13, I piętro

e-mail: janicka@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  15

kom.: 535 123 982

Sprawy załatwiane:

 • Wszystkie sprawy wynikające z ustawy o systemie oświat 
 • Poszukiwanie ze wszelkich dostępnych źródeł, środków finansowych  na realizację inwestycji i programów wyznaczonych przez Wójta i zgodnych ze strategią gminy
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie
 • Rozliczanie finansowe zadań zrealizowanych przy wsparciu finansowym ze środków pozabudżetowych
 • Prowadzenie spraw związanych z zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Referent ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych – Anna Kocikowska - Dworek

pokój nr 13, I piętro

e-mail: kultura@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 15

kom. 530 556 565

Sprawy załatwiane:

·       Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w szczególności:

o   przeprowadzanie konkursów na realizacje zadań publicznych

o   rozliczanie i kontrola sprawozdań z realizacja zadań publicznych

o   obsługa administracyjna Rady Działalności Pożytku Publicznego

·       Prowadzenie spraw w zakresie inicjatywy lokalnej

·       Prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla klubów sportowych

·       Obsługa administracyjna Rady Seniorów

·       Organizacja wydarzeń kulturalny i sportowych

·       Ochrona zabytków

 

REFERAT FINANSOWY

 

Inspektor ds. kadr i płac - Aleksandra Klemens

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: place@ug-dabrowa.pl

tel.:  52 315 32 15 wew. 16

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu.
 • Płace pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
 • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Inspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Jaworowicz

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: księgowosc@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 16 

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej.
 • Przygotowanie planów finansowych jednostek.
 • Sprawozdawczość budżetowa.

 

Referent ds. księgowości budżetowej – Justyna Szymańska

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: ksiegowosc@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 16 

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej
 • prowadzenie ksiąg finansowych
 • dekretacja dokumentów księgowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

 

 

Podinspektor ds. obsługi kasy i środków trwałych – Karina Kwiatkowska

pokój nr 1, parter

e-mail: kasa@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 12 

kom.: 535 123 378

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie kasy Urzędu.
 • Ewidencją środków trwałych i inwentaryzacją.
 • Ubezpieczeniem majątku gminy.
 • Rozliczaniem diet i ryczałtów.

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – Dorota Grzegorska

pokój nr 6, parter

e-mail: podatki@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 50 

kom.: 530 613 758 

Sprawy załatwiane:

 • Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych
 • Prowadzeniem czynności dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Współpraca z KRUS.
 • Współpraca  z sołtysami w sprawie prawidłowości  i terminowości prowadzenia inkasa należności podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw podatkowych.

 

Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Balcerzak

pokój nr 6,  parter

e-mail: podatki@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 50 

kom.: 530 613 758 

Sprawy załatwiane:

 • Wymiar podatku od środków transportowych.
 • Egzekucja podatków i opłat lokalnych

 

Referent ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych - Monika Kida

pokój nr 3, parter

e-mail: zamówienia@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 30 

kom:. 535 123 254 

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją właściwych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gminy w szczególności wydawani decyzji o warunkach zabudowy
 • Prowadzenie spraw wynikających z  przepisów o ochronie środowiska, w szczególności wydawanie decyzji środowiskowych
 • Prowadzenie zamówień publicznych  urzędu
 • Pełnienie funkcji inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących gospodarki odpadami w tym wymiar, księgowanie i egzekucja
 • Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu
 • Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym wymiar, księgowanie i egzekucja
 • Rozlicznie kart drogowych