W związku z wejściem w dniu 14 października 2015 r. nowelizacji ustawy    Prawo o zgromadzeniach, informujemy o obowiązku zawiadamiania organu gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Dąbrowa.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób,  na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, którym może być:

1) organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia;

2) osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń:
- organizowanych przez organy władzy publicznej,
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. 

 

Zawiadomienia można złożyć:

·         listownie - na adres Urząd Gminy w Dąbrowie  (ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa)

 • drogą mailową - kultura@ug-dabrowa.pl
 • faksem 52 315 32 01
 • osobiście (ustnie do protokołu)

 

W zawiadomieniu organizator zgromadzenia podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja,  jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie  w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z tą osobą,
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie, 
 • datę, godzinę  i miejsce rozpoczęcia, przewidywany  czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

v    Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

v  Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia. W przypadku wniesienia zawiadomienia o  zamiarze zorganizowania zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu,

v  Zdjęcie organizatora albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy rozpatruje otrzymane zawiadomienie o zgromadzeniu i udostępnia niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przesyła zawiadomienie do Komendanta Powiatowego Policji 

v   Wójt Gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia w przypadku gdy:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia decyzję niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy od dnia jej wydania i jednocześnie przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się w terminie 24 godzin od dnia jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przy czym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Sąd Okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego, informując organizatora i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji w terminie nie później niż 24 godziny od wniesienia odwołania. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do Sądu Apelacyjnego, który rozpatruje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia Sądu Apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

Zgromadzenia publiczne - postępowanie uproszczone:

 

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

 

W  trybie uproszczonym organizator zgromadzenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tel. 52 349-7390, fax 52 349-7392, e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu,
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.