Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek
Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.ug-dabrowa.pl.
Data publikacji strony internetowej: 1.07.2004
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
*filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
*część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego
*zamieszczone są pliki PDF nieczytelne dla czytnikówekranu 
Powody wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- sukcesywnie będą uzupełniane teksty alternatywne,
- będzie się odchodzic od zamiszczania plików PDF.
Oświadczenie sporządzono dnia: 9.09.2020 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Konieczka, adres poczty elektronicznej sekretarz@ug-dabrowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523153215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 Urząd Gminy w Dąbrowie obsługuje interesantów w dwóch lokalizacjach:

Budynek główny przy ul. Kasztanowej 16 w Dąbrowie:
Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne dla interesantów wejścia od ul. Kasztanowej oraz z boku budynku. Wejścia główne i boczne możliwe wyłącznie schodami brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. 


 
2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
 
Urząd Gminy w Dąbrowie zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Kasztanowej 16 w Dąbrowie. Budynek ma dwa wejścia z przodu budynku od. ul. Kasztanowej i jedno z boku budynku. Zarówno do wejść z przodu budynku jak i bocznego prowadzą schody. Brak jest podjazdów do wózków. Osoby niepełnosprawne mające problem z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracownika urzędu. Pracownika można przywołać przy wykorzystaniu dzwonka umieszczonego przy schodach do wejścia głównego lub umówić się telefonicznie pod nr tel. +48 523153215.
Budynek urzędu jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, korytarz dostosowane są do osób niepełnosprawnych jednak w budynku nie ma windy.
Na każdą kondygnację budynku prowadzą schody, brak jest podjazdów, natomiast schody wyposażone są w poręcze.

 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Zaróno przed jak i za urzędem znajdują się parkingi ogólnodostępny dla interesantów. Jest także wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl, tel. +48 52 315 32 15). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Dąbrowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.


 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij